United Care Products, compacte wadi Euvelgunne, Groningen

(Bio)swale

Business Park/Sustainable entrepreneurship

Blue-Green Solutions

Created at: 07 Feb 2020

Description

Swales with subsurface infiltration facilities Euvelgunne Groningen The Netherlands


Samenvatting (Dutch description)

Wadi in combinatie met infiltratiekratten

1500 m2 dakoppervlak is afgekoppeld. Boven het kantoorgedeelte is een groendak (sedum) aangelegd. Omdat er weinig ruimte is, is een compacte wadi aangelegd. Onder de wadi zijn infiltratiekratten geplaatst voor extra berging.

De aanleg van de wadi is onderdeel van het project Klimaatbestendig Euvelgunne van de gemeente Groningen, Dit project is een samenwerking met de waterschappen Hunze en Aa's, Noorderzijlvest, bedrijvenvereniging ZO, de Hanze Hogeschool en de Regio Groningen Assen.

Help us provide more detailed information about this project by contributing!

Videos

Algemeen/general
Breedte (in m)/width (in m) 3
Lengte (in m)/Length (in m) 60
Hoogte (in m)/height (in m) 0.3
Wie onderhoudt de maatregel?/Who maintains the measure? Anders
Jaar van aanleg/year of construction 2019
Biodiversiteit/biodiversity
Aanwezige plantsoorten/plant species present Grassoorten
Aanwezige dier- of insectsoorten/animal or insect specis present N.v.t.
Dominante soorten/dominant species N.v.t.
Staat van biodiversiteit/state of biodiversity Lage biodiversiteit
Gebruikers/users
Welke functies vind je terug in de maatrege/what functions can you find in the measure? Geen gebruiksfuncties
Hoe is de zichtbaarheid van de maatregel?/how is the visibility of the measure? Nauwelijks zichtbaar van buitenaf
Hoe toegankelijk is de maatregel?/how accessible is the measure? Een beetje toegankelijk
Groenblauwe Oplossing/green-blue solution
Soort maatregel/Type of measure Wadi
Hydraulisch functioneren/hydraulic functioning
Retentievermogen/retention ability ~60 M3
Infiltratiecapaciteit/infiltration capacity 1,8 cm / u
Water aanwezig?/water present? Nee
Type ondergrond/type of substrate Klei
Omgeving/environment
Wat voor functies vind je om de maatregel heen?/what kind of fuctions can you find around the measure? Bedrijven
Wat is de bebouwingsdichtheid om de maatregel heen?/what is the building density around the measure? Lage dichtheid - bv. buitenwijk
Vervuiling/pollution
Is er ondergronds vervuiling aanwezig? (bv. metalen)/Is there underground contamination? (e.g. metals) Nee
Is er oppervlaktevervuiling? (bv. afval)/Is there surface contamination? (e.g. waste) Nee

Related projects

Below you will find the latest related projects in this category.

Show more related projects →

View all Water projects →